image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Nghị quyết Về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023
Lượt xem: 40
                                         Nghị Quyết về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2023 

 

 

HỘI ĐỒNG NHẦN DÂN XÃ TIÊN THANH

KHÓA XXIII, KỲ HỌP THỨ 7

 

Căn cứ  Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

          Sau khi nghe báo cáo số 115/BC-UBND ngày 23/6/2023 của Uỷ ban nhân dân xã về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn thách thức. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự giúp đỡ của các phòng, ban, đoàn thể huyện; sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, giám sát của HĐND, sự phối hợp hiệu quả của UBMTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân toàn xã cùng với tinh thần chủ động, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã đạt được kết quả quan trọng:

Năng suất, sản lượng một số cây trồng đạt kết quả cao. Thu chi ngân sách tăng so với cùng kỳ, các lĩnh vực kinh tế xã hội được duy trì và phát huy có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương được duy trì và phát huy. Chất lượng giáo dục đào tạo, y tế dân số và phát triển, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo cho đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được thực hiện chu đáo, kịp thời. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi, tạo khí thế phấn khởi trong quần chúng nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Phối hợp thực hiện tốt quy trình các bước giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được còn có những tồn tại, hạn chế, đó là:

- Tỷ lệ người dân bỏ ruộng không cấy có chiều hướng gia tăng.

- Công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập. Đơn thư kiến nghị của công dân về tranh chấp đất đai tăng hơn so cùng kỳ năm 2022. Chưa xử lý, giải quyết dứt điểm các trường hợp xây nhận mộ lấn chiếm đất nghĩa trang nhân dân.

- Vẫn còn tình trạng vứt rác thải tại một số tụ điểm trên đường giao thông, dòng kênh mương gây mất vệ sinh môi trường.

          Nguyên nhân:

- Do giá vật tư phân bón tăng cao, giá thóc thấp, tình hình chuột phá hoại nhiều. Mặt khác do ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp phục vụ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Tiên Thanh, những diện tích liền kề, xen kẹt trong 86 ha diện tích thu hồi giai đoạn 1, nhân dân bỏ ruộng không cấy.

- Việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những khó khăn ở một số lĩnh vực, chưa toàn diện, đồng bộ, một số lĩnh vực chưa kiên quyết; một số cán bộ chưa thể hiện hết tâm huyết của mình với nhiệm vụ được phân công, chưa tham mưu giải quyết kịp thời. Sự kết phối hợp trong giải quyết công việc giữa các ban, ngành chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao.

          Điều 2. Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Trên cơ sở kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch được huyện giao, bám sát vào chủ đề năm của huyện là "Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”, chủ đề năm của xã là "Tăng cường công tác quản lý đất đai - Giải phóng mặt bằng - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”; Nghị quyết số 61-NQ/ĐU ngày 21/12/2022 của BCH Đảng uỷ về nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 13/01/2023 của Hội đồng nhân dân xã về “Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2023. Sáu tháng cuối năm 2023 các cấp các ngành và nhân dân toàn xã quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng - an ninh trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung cao thực hiện tốt các giải pháp thực hiện chủ đề năm của huyện “ Tăng cường quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và và chủ đề năm của xã “Tăng cường quản lý đất đai - Giải phóng mặt bằng - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu UBND huyện giao năm 2023.

2. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa và trồng cây vụ Đông năm 2023. Đẩy nhanh tiến độ lật đất, bố trí cơ cấu trà vụ hợp lý. Chủ động điều tiết tốt nguồn nước nhằm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Áp dụng các biện pháp KHKT vào sản xuất, hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ sâu bệnh ngay từ khâu ủ mạ, gieo mạ. Tích cực mở rộng diện tích cây trồng vụ đông, đặc biệt cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng bao tiêu sản phẩm ổn định.

Duy trì, ổn định chăn nuôi trang trại, gia trại, thuỷ sản tạo điều kiện cho các hộ có đủ điều kiện để sản xuất, kết hợp tốt với công tác phòng dịch, phòng bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, nguồn nước và vệ sinh môi trường. Thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời các sự cố về cống, đê, điều. Chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về phương tiện, nhân lực, biện pháp để kịp thời ứng phó khi có bão lũ, thiên tai xảy ra.

3. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, đẩy mạnh công tác hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho nhân dân. Tổ chức các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn. Kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc vận chuyển thu gom rác thải, xử lý bãi rác thải tập trung theo đúng quy định. Tiếp tục duy trì mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại thôn Đồng Cống. Tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và nhân rộng mô hình trong toàn xã.

Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất, chủ đầu tư dự án đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy trình các bước giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Thanh.

4. Tập trung khai thác tốt các nguồn thu ngân sách tại địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên đảm bảo đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên cho các hoạt động. Tăng cường công tác thu, tiết kiệm chi, đảm bảo thường xuyên các hoạt động của địa phương.

5. Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trong công tác giáo dục và đào tạo, quan tâm đến chất lượng đạo đức và chất lượng văn hóa. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh các cấp học, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các các điều kiện khác cho năm học mới 2023-2024. Tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và biểu dương phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2022-2023.

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức chiến dịch truyền thông, tư vấn, vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, các chính sách về dân số và phát triển, phấn đấu giảm tỷ suất sinh, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên và người sinh con thứ 3 trở lên. Nâng cao chất lượng phục vụ của trạm y tế, duy trì vững chắc Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, quan tâm đến công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh theo mùa.

7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2023); 78 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 (02/9/1945-02/9/2023). Tham gia lễ hội Rước Ngũ Linh Từ kỷ niệm 70 năm quân và dân Tiên Lãng anh dũng phá càn thắng lợi (28/8/1953-28/82023). Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân, coi trọng nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tiếp tục thực hiện chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc cưới việc tang và lễ hội.

8. Thực hiện tốt chính sách người có công, an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND của HĐND thành phố; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố. Tiếp tục xét duyệt hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2023. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023-2024. 

9. Duy trì chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia PCTT-TKCN. Tăng cường xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, đảm bảo chất lượng đủ biên chế. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tổ chức phúc tra nguồn động viên, tuyển quân tháng 10 năm 2023. Nắm chắc nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tham mưu làm tốt công tác tuyển quân năm 2024.

Tích cực đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, và các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Chỉ đạo đồng bộ quyết liệt việc thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông, phong chống cháy nổ.

10. Tăng cường đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; kế hoạch chuyển đổi số năm 2023. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ. Hoàn thành số hóa kết quả hồ sơ giải quyết TTHC còn hiệu lực giai đoạn 2008-2013.

11. Duy trì tốt lịch tiếp dân, thị thực hành chính, giải quyết kịp thời dứt điểm các đơn thư kiến nghị của nhân dân, không để tồn đọng các đơn thư kiến nghị tại chỗ. Thực hiện tốt quy chế  hoạt động giữa HĐND, UBND, UBMTTQ xã, làm tốt công tác phối kết hợp với UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tuyên truyền thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ ở cơ sở và các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nâng cao hiệu quả điều hành của tập thể UBND xã, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, khắc phục mọi khó khăn, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các thôn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-văn hoá xã hội-an ninh quốc phòng-xây dựng chính quyền năm 2023

          Điều 3. Tổ chức thực hiện.

          Hội đồng nhân dân xã giao Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể.

          Giao thường trực hội đồng nhân dân xã, các đại biểu hội đồng nhân dân xã đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

          Đề nghị ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã; các đoàn thể, các tổ chức xã hội thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, vận động các đoàn viên, hội viên thực hiện nghị quyết. Đồng thời giám sát việc thực hiện nghị quyết ở các thôn, khu dân cư.

           Nghị quyết này đã được hội đồng nhân dân xã Tiên Thanh khóa XXIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Huyện Uỷ - HĐND - UBND huyện Tiên Lãng;

- Đảng uỷ, UBND xã;

- Các đại biểu HĐND xã;

- UBMTTQ VN xã; các ngành, đoàn thể; các công chức chuyên môn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;

- các thôn trên địa bàn xã;

- Lưu: VT, HSKH.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Vũ Văn Ngọc


Vũ Văn Ngọc - PCT - HĐND

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới